Kannavara

Asukoht: 58°01'22.8"N 22°02'56.4"E

Hoonete arv:
~17

Pindala:

Seisukord:

Relvastus: